متفرقه

کسب و کار اینترنتی نوعی کسب و کار است که با رونق اینترنت و حذف بعد مکان و زمان در دنیا شکل گرفته است. این نوع کسب و کار با محدوده جهانی هزینه های جاری شرکت ها به حداقل کاهش داده و همزمان با در دست داشتن بازارهای جهانی و علوم روز دنیا در رابطه […]